DANCE first, THINK later & EXPERIENCE happiness

ALGEMENE VOORWAARDEN

1a. Als u heeft ingeschreven voor een cursus, proefles, workshop, bootcamp of u heeft zich opgegeven voor een privéles, bent u het geldende bedrag verschuldigd, tenzij de inschrijving / opgave is geannuleerd binnen 14 dagen na inschrijving / opgave van de cursus, workshop, bootcamp of privéles.

Annulering dient plaats te vinden per aangetekend schrijven  of per email, slechts rechtsgeldig indien er een lees- of ontvangstbevestiging van Danscentrum Salseros kan worden overgelegd.
Indien niet is opgezegd zoals hierboven is vermeld, blijft de betalingsplicht van kracht, ook als u niet naar de cursus, workshop, bootcamp of privéles gaat of bent geweest, om wat voor reden dan ook, dus ook in geval van overmacht en of ziekte.

Telefonische of mondelinge annuleringen zijn NIET rechtsgeldig en kunt u zich derhalve daarop NIET beroepen!

1b. U bent als inschrijver verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld van de door u ingeschreven partner. Indien de partner in gebreke blijft dan zal het cursusgeld door u worden voldaan.
 
1c. Nadat u een inschrijving voor een cursus of proefles via de website heeft gedaan, ontvangt u per ommegaande automatisch een Bevestigingsmail op het door u ingevulde emailadres.
Indien u het niet meteen ontvangt, check dan ook uw spambox. 
U dient de in de Bevestigingsmail vermelde link "BEVESTIGEN" aan te klikken om de ontvangst van uw Bevestigingsmail te bevestigen. Deze actie hoeft u niet uit te voeren indien u heeft ingeschreven voor een proefles.
Indien u geen Bevestigingsmail heeft ontvangen, moet u dit binnen 1 dag bij Danscentrum Salseros per email melden!
 
1d. Een volledige cursus duurt 10 weken. U schrijft zich altijd in voor 1 cursus. Op het einde van een cursus eindigt dan ook de overeenkomst. Voor een volgende cursus moet u zich opnieuw inschrijven.

1e. Indien u cursusgeld aan Danscentrum Salseros overmaakt voor een vervolgcursus of een andere cursus dan wordt hiermee automatisch uw inschrijving van de lopende of afgelopen cursus verlengd.
 
2a. Zorg voor een tijdige betaling van het cursusgeld ( uiterlijk op de eerste lesdag ) en voorkom daarmee onnodige extra kosten.
Bij niet tijdige betaling verzenden wij een herinnering en / of aanmaning.
Bij een 2e aanmaning ( 5 dagen na de eerste aanmaning ) worden € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.
Indien betaling nog steeds achterwege blijft, zijn wij genoodzaakt het incasso uit handen te geven aan Van der Velde van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders, waarbij alle incasso- en gerechtelijke kosten voor uw rekening zullen komen. De incassokosten bedragen 15% met een minimum van EUR 40,-
 
2b. Bij de tweede aanmaning komen alle eventuele kortingen ( zoals bijv. Ooievaarspas, studentenkorting e.d. ) te vervallen en is het volledige cursusgeld verschuldigd.
 
3a. Danscentrum Salseros behoudt zich het recht voor om gedurende een cursus of aan het begin van een nieuwe cursus nieuwe / andere docenten aan te stellen om de lopende of de nieuwe cursussen te verzorgen.
Annulering van de cursus om reden van wisseling van docenten is niet mogelijk.

3b. Danscentrum Salseros behoudt zich het recht voor om de danslessen te verplaatsen naar een andere locatie binnen Den Haag,  indien er omstandigheden zijn die dit noodzakelijk maken.
Annulering van een lopende cursus of voor een nieuwe ingeschreven cursus om die redenen is niet mogelijk.
 
4. Een gedane (aan)betaling vervalt indien u na inschrijving de cursus, workshop, bootcamp of privéles om wat voor reden dan ook ( dus ook bij overmacht zoals ziekte e.d. ), niet meer kunt volgen.
 
5. Bij een tussentijdse beëindiging van de cursus, om wat voor reden dan ook, vindt geen restitutie, verrekening of doorschuiving van het cursusgeld plaats. Ook al zou de cursus na 1 les niet meer voortgezet kunnen worden of u heeft helemaal geen lessen kunnen volgen, vindt geen restitutie, verrekening of doorschuiving plaats. Het is in sommige gevallen ( zoals medische redenen ) mogelijk om de gemiste lessen in een volgende cursus in te halen of te verrekenen.
 
6. Indien Danscentrum Salseros een cursus annuleert, zal restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
 
7. Indien u zonder partner een les komt inhalen op een andere dag dan uw vaste lesdag, kunnen wij u niet garanderen dat u de hele les met een partner kunt dansen.
 
8 Gemiste lessen kunnen kosteloos ingehaald worden, mits er daar een mogelijkheid toe is. Mocht dus bijv. een bepaalde cursus slechts op 1 dag per week worden verzorgd in een vestiging, dan is er geen mogelijkheid om de gemiste les in te halen. Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden in een volgende cursus of verrekend worden met een volgende cursus.
Gemiste lessen die niet ingehaald kunnen worden, komen dus te vervallen.
 
9. Mensen die met een eigen partner een gemiste les willen inhalen, hoeven dit niet te melden.
 
10. Indien u zonder partner inschrijft voor een cursus voor paren, zullen wij u een paar dagen vóórdat de cursus start laten weten of er een danspartner voor u beschikbaar is. Indien dit niet het geval is, zullen wij het door u betaalde bedrag voor de cursus of proefles terugstorten.
 
11. Het is niet toegestaan om film / video opnames te maken tijdens de danslessen, tenzij de docent hiervoor toestemming heeft verleend.
Wel is het mogelijk om aan het einde van de les de behandelde stof op te nemen als de docenten het voordoen, zodat u thuis kunt oefenen.
 
12. Salseros is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan jassen en andere eigendommen van onze bezoekers.
Laat geen waardevolle spullen in de garderobe achter.
 
13. Indien u medische klachten heeft, adviseren wij u om uw arts / specialist te raadplegen om na te gaan of deelname aan een dans- en/of fitnesscursus voor u verantwoord is.
 
14. Salseros is niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures e.d. die cursisten / bezoekers van onze dansscholen oplopen tijdens, voor of na de danslessen of tijdens onze dansavonden, ongeacht de locatie.
 
15. Salseros heeft het recht om een ieder de toegang tot de dansschool of dansavond te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 
16. Op onze dansavonden worden wel eens foto's en video-opnames gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om de foto's en videobeelden te publiceren op onze of andere websites en tevens te gebruiken voor promotionele activiteiten zonder eerst toestemming te vragen aan degenen die op de foto's of videobeelden voorkomen. Maar mocht u na het publiceren van de foto's en/of video's bezwaar hebben, kunt u dat aan ons melden en wij zullen dan de bewuste beelden verwijderen.
 
17. Danscentrum Salseros is niet aansprakelijk voor individuele toezeggingen die door de docenten en of ander personeel van Danscentrum Salseros worden gedaan, tenzij de toezeggingen gestaafd kunnen worden door een schriftelijk bewijs met de handtekening van de directie van Danscentrum Salseros of via de email.
 
18. Persoonlijke hygiëne wordt erg op prijs gesteld. Het is raadzaam om fris en met schone kleren op les te komen. Salsa, Merengue en vooral Zouk, Bachata en Kizomba worden vrij dicht tegen elkaar gedanst. Indien één van de partners niet fris ruikt, is dat niet prettig voor de ander.
 
19. De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. De door u aan ons opgegeven Persoonsgegevens blijven strikt geheim en wij zullen uw gegevens dan ook niet aan derden ter beschikking stellen. Derhalve worden onze cursisten gevraagd geen telefoonnummers en emailadressen aan docenten van Salseros te geven. Deze gegevens zijn immers bij Salseros bekend en kan dus daarnaar worden verwezen!
Wij nodigen u uit om ook de Privacyverklaring op onze website te lezen!
 
20. Indien er overmachtssituaties ( bijv. zeer slecht weer zoals o.a. zware storm of een door de overheid opgelegde sluiting van de dansschool of andere maatregelen vanwege bijv. een crisissituatie, zoals o.a. epidemieën en pandemieën) zich voordoen waardoor de danslessen niet (meer) gevolgd kunnen worden of geen doorgang kunnen vinden, zal Salseros haar best doen om de vervallen lessen te laten inhalen indien daar de mogelijkheden toe zijn. Indien om wat voor reden dan ook er onverhoopt geen inhaalmogelijkheden zijn, dan komen de gemiste lessen te vervallen zonder recht op enige vorm van compensatie. Dit geldt eveneens voor alle andere van buiten komende oorzaken waarop Salseros geen invloed heeft.

21. Bij inschrijving voor een cursus of proefles wordt uw emailadres automatisch toegevoegd in ons mailingbestand, waardoor u automatisch onze Nieuwsbrieven zult ontvangen.
Indien u dit niet wenst, kunt u zich voor de Nieuwsbrief weer afmelden!

22. Bij inschrijving én betaling van het volledige cursusbedrag in één keer voor 2 of meer cursussen tegelijk ( mag in hetzelfde seizoen zijn of bij inschrijving voor 2 op één volgende seizoenen ), krijgt u gratis 1 paar dansschoenen uit onze voorraad. Indien niet meer op voorraad, dan zal Danscentrum Salseros deze bestellen. Levertijd bij bestelling is tussen 2 en 4 weken.
Deze aanbieding geldt niet voor houders van kortingspassen of als u van een andere korting, zoals vermeld bij onze Kortingsregelingen, gebruik heeft gemaakt.
Indien u, na de betaling van het cursusgeld en ontvangst van de dansschoenen door u, de 1e en/of de 2e cursus om wat voor reden dan ook niet (meer) kunt volgen, dan heeft u geen recht op enige vergoeding/compensatie/restitutie van het betaalde cursusgeld.

© Danscentrum Salséros 2024 - Website door SvS-Design